POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

RAPOS, spol. s r. o. provádí stavby průmyslové, občanské, bytové, inženýrské, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Prioritním cílem společnosti je udržet dobré jméno společnosti, což umožní rozšířit působnost na další regiony a zvýšit objem zakázek. Společnost si je vědoma vlivu svých činností na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Péči a ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci proto chápe jako nedílnou součást odpovědného řízení firmy a prostředku k dlouhodobému úspěchu. Otázky řízení kvality, životního prostředí a BOZP vždy hrají důležitou roli při všech strategických a provozních rozhodovacích procesech společnosti, která se v rámci politiky integrovaného systému managementu zavazuje takto:

1.    dlouhodobá a systematická péče o kvalitu je strategickým cílem společnosti. Kvalita finálních produktů má prvořadý význam pro existenci a naplňování celkové strategie firmy, maximální pozornost je věnována každému zákazníkovi, každé zakázce – cílem je spokojený zákazník

2.    při realizaci staveb postupovat v souladu se současnými trendy ve stavebnictví, používat moderní, ověřené, ekologicky šetrné a bezpečné technologie a materiály, uplatňovat postupy zaručující efektivní využití materiálních zdrojů, především využívání odpadů a snižování potřeby přírodních surovin s cílem minimalizovat při své činnosti negativní dopady na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

3.    zajišťovat prevenci vad (nedostatků), prevenci havárií a znečišťování životního prostředí a prevenci vzniku incidentů (nehod, úrazů, skoronehod) a poškození zdraví pracovníků a obyvatel, zejména s ohledem na umístění jednotlivých staveb přezkoumáváním svých plánovaných budoucích činností

4.    dodržovat platná ustanovení aplikovatelných právních předpisů, tj. zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a jiných požadavků na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se vztahují k provádění činností, povaze a rozsahu rizik společnosti

5.    vyžadovat dodržování zásad kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od všech svých dodavatelů a upřednostňovat ty z nich, kteří dodržují kvalitu, minimalizují negativní dopady svých činností na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

6.    plánovat a poskytovat nevyhnutelné materiální, finanční a personální zdroje pro zajištění činností k účinnému řízení a neustálému zlepšování systému integrovaného managementu a výkonnosti organizace 

7.    vedení společnosti dbá o pracovní prostředí a spokojenost vlastních pracovníků, pomocí všech dostupných prostředků zajišťuje soustavné, kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik při práci. Pravidelným vzděláváním pracovníků, vysvětlováním pracovních postupů a metod neustále zvyšuje povědomí a znalosti pracovníků v otázkách kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý pracovník naší společnosti je zodpovědný za kvalitu své práce, je si vědom vlivu své práce na životní prostředí a BOZP, posílí se na prevenci rizik BOZP a vyšetřování incidentů 

8.    vytvářet a rozvíjet vhodné podmínky k vnitřní a vnější komunikaci s pracovníky, dodavateli, zákazníky, uživateli staveb, veřejností a orgány státní správy

9.    společnost sděluje politiku integrovaného systému managementu všem pracovníkům, osobám řízeným organizací i veřejnosti

Tato politika je závazná pro všechny pracovníky společnosti RAPOS, spol. s r.o., kteří jsou tímto odpovědni za její dodržování a naplňování cílů na ni navazujících. Vrcholové vedení společnosti stanovilo tuto politiku, která vychází z dlouhodobé strategie firmy a patří k nejdůležitějším prioritám.

Vydáno PŘJ/03/15 s účinností od 02.02.2015

Ing. Petr Vlček, jednatel

Jaroslav Ševčík, jednatel